வலி!

வலியினால் ஆன பயன் பலம் பெறுதல்
வலி தாங்கினால் சிந்தை ஒருமைப் படலாம் 
வலி தாங்குதல் ஒரு யோகப் பயிற்சி
வலி வாங்கினால் அதுவே ஒரு சுகம்
கூடலில் கூட அப்படித் தானே!

One thought on “வலி!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *