வெக்கை!

னியினால் அமையப் பெற்ற கோட்டை –
தனிமையில் நான் மட்டும் கூட்டமாக!
புரியாத குளிர் தாங்க முடியாமல்
எரித்து விட்டேன் அணிந்திருந்த உடைகளை!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *