துடிப்பு!

ஒற்றை ரேகையது துடித்ததுன் உதட்டினில்
அதன் சேதியது தெரிந்தது பின் இருட்டினில்!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *