நம் தலைவன்

தேவர் பிரான்நம் பிரான்திசை பத்தையும்
மேவு பிரான்விரி நீருல கேழையும்
தாவு பிரான்தன்மை தானறி வாரில்லை
பாவு பிரான்அருட் பாடலு மாமே. – (திருமந்திரம் – 32)

விளக்கம்:
தேவர்களின் தலைவனான அவன், நமக்கும் தலைவன் ஆனவன். அவன் பத்து திசைகளிலும் நிரவி இருப்பான். விரிவான நீரால் சூழப்பட்ட ஏழு உலகங்களிலும் பரவி இருக்கும் அந்த தலைவனின் தன்மையை நாம் அறிந்து கொள்ளவில்லை. எங்கும் வியாபித்திருக்கும் தலைவனான அந்த சிவபெருமானின் அருட் தன்மையை பாடலாக பாடி வணங்குவோம்.

(மேவு – நிரவி,  மேவு – பரவி,   பாவு – வியாபித்தல்,  திசை பத்து – எட்டு திசைகளோடு மேல் மற்றும் கீழ் திசை சேர்த்து பத்து ஆகும்).

The Lord of Devas, He is our God
He pervades all the ten directions.
No one know His nature, He transcends all the seven worlds
Let we sing about his Grace and Worship Him.