யோகம் பயில வேண்டிய நாட்கணக்கு

ஆறும் இருபதுக்கு ஐயைஞ்சு மூன்றுக்குந்
தேறும் இரண்டு இருபத்தொடு ஆறு இவை
கூறும் மதிஒன் றினுக்கு இருபத்தேழு
வேறு பதிஅங்கண் நாள்விதித் தானே – 746

விளக்கம்:
ஒரு ஆண்டுக்கு மொத்தம் பன்னிரெண்டு மாதங்கள். அவற்றில் ஆறு மாதங்களுக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் இருபது நாட்கள் யோகம் பயில வேண்டும். மூன்று மாதங்களுக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் இருபத்து ஐந்து நாட்கள் யோகம் பயில வேண்டும். இரண்டு மாதங்களுக்கு மாதம் இருபத்து ஆறு நாட்களும், மீதம் இருக்கும் ஒரு மாதத்தில் இருபத்து ஏழு நாட்களும் யோகம் பயில வேண்டும். இவ்வாறு நம் சிவபெருமான் யோகம் பயிலும் நாட்களை விதித்து வைத்திருக்கிறான்.


Also published on Medium.