ஆயுள் பரீட்சை – 777

பார்க்கலு மாகும் பகல்முப் பதுமாகில்
ஆக்கலு மாகுமவ் வாறிரண் டுள்ளிட்டுப்
போக்கலு மாகும் புகலற ஒன்றெனில்
தேக்கலு மாகுந் திருத்திய பத்தே – 777

விளக்கம்:
இந்தப் பாடலின் பொருள் மறைபொருளாக இருப்பதால், இதன் விளக்கத்தை பின்பு ஒருநாள் பார்ப்போம்.


Also published on Medium.