எல்லை தொடத்தான்!

இல்லை ஒரு எல்லை அவ் வின்பம்
எல்லை தாண்டும் போது கிடைப்பது
எல்லை தொடுதல்  சுகம்
எல்லை தாண்டுதல் சாகசம்
எல்லை கடக்க நினைத்தல்  போதை
எல்லை கடந்தபின் விரியும் உன் எல்லை மேலும்
அதுவும் நான் தொடத் தானே!

One thought on “எல்லை தொடத்தான்!

Comments are closed.