வார்தைகளால் ஒரு கல்லறை!

“என் இருப்பு இல்லாத உலகம் –
இனி தேவை இல்லை.”

இந்த வாக்கியம் என்னுடைய கல்லறையாய் அமையும்!

2 thoughts on “வார்தைகளால் ஒரு கல்லறை!

Comments are closed.