வண்ண வண்ணமாய் சிவபெருமான்

அந்திவண் ணாஅர னேசிவ னேஎன்று
சிந்தைசெய் வண்ணம் திருந்தடி யார்தொழ
முந்திவண் ணாமுதல் வாபர னேஎன்று
புந்தி வண்ணன்எம் மனம்புகுந் தானே. – (திருமந்திரம் – 46)

விளக்கம்:
“அந்தி நேர  வானத்தைப்  போன்ற சிவந்த மேனியை உடையவனே, அரனே, சிவனே” என்று பண்பட்ட அடியார்கள் சிந்தனை செய்து தொழுவார்கள்.

நாம் அந்த சிவபெருமானை “பழமையானவனே, எங்கும் நிறைந்திருக்கும் முதல்வனே” என்று தொழுவோம். ஞான வடிவான அவன் நம் மனம் புகுவான்.

(திருந்து – பண்பட்ட,  புந்தி – ஞானம்,   பரன் – நிறைந்திருப்பவன்).

Oh Hara! Oh Siva! you have a hue of sunset
Thus the reformed devotees think of Him and Pray.
He is the Earliest one! Primary of all! Spread over every thing
Thus we praise Him, He feature as Wisdom in our heart.