காலச்சக்கரம் – 747

விதித்த இருபத்தெட் டொடுமூன்று அறையாகத்
தொகுத்துறி முப்பத்து மூன்று தொகுமின்
பதித்துஅறி பத்தெட்டும்பார் ஆதிகள்நால்
உதித்துஅறி மூன்றுஇரண்டு ஒன்றின் முறையே – 747

விளக்கம்:
இந்தப் பாடலின் பொருள் மறைபொருளாக இருப்பதால், இதன் விளக்கத்தை பின்பு ஒருநாள் பார்ப்போம்.


Also published on Medium.