எல்லை தொடத்தான்!

இல்லை ஒரு எல்லை அவ் வின்பம்
எல்லை தாண்டும் போது கிடைப்பது
எல்லை தொடுதல்  சுகம்
எல்லை தாண்டுதல் சாகசம்
எல்லை கடக்க நினைத்தல்  போதை
எல்லை கடந்தபின் விரியும் உன் எல்லை மேலும்
அதுவும் நான் தொடத் தானே!


வலி!

வலியினால் ஆன பயன் பலம் பெறுதல்
வலி தாங்கினால் சிந்தை ஒருமைப் படலாம் 
வலி தாங்குதல் ஒரு யோகப் பயிற்சி
வலி வாங்கினால் அதுவே ஒரு சுகம்
கூடலில் கூட அப்படித் தானே!