உலக இயக்கம் சிவசக்தி விளையாட்டாகும்

உற்றமுப் பாலொன்று மாயாள் உதயமா
மற்றைய மூன்று மாயோ தயம்விந்து
பெற்றவன் நாதம் பரையிற் பிறத்தலால்
துற்ற பரசிவன் தொல்விளை யாட்டிதே. – (திருமந்திரம் – 399)

விளக்கம்:
இதற்கு முந்தைய பாடல்களில் பார்த்தபடி, இந்த உலக இயக்கம் என்பது சிவசக்தி இடையில் நடைபெறும் விளையாட்டாகும்.