வாரசூலம்-01

வாரத்திற் சூலம் வரும்வழி கூறுங்கால்
தேரொத்த திங்கள் சனிகிழக் கேயாகும்
பாரொத்த சேய்புதன் உத்தரம் பானுநாள்
நேரொத்த வெள்ளி குடக்காக நிற்குமே – 797

விளக்கம்:
வாரநாட்களில், எந்தெந்த கிழமைகளில் எந்தெந்த திசையில் சூலம் வரும் என்பதைத் திருமந்திரம் சொல்கிறது. திங்கட்கிழமையும் சனிக்கிழமையும் கிழக்கே சூலமாகும். செவ்வய்க்கிழமையும் புதன்கிழமையும் வடக்கே சூலமாகும். ஞாயிற்றுக்கிழமையும் வெள்ளிகிழமையும் மேற்கே சூலமாகும்.

வியாழக்கிழமை வரும் சூலம் பற்றி அடுத்த பாடலில் பார்க்கலாம்.

தேரொத்த திங்கள் – தேரைப் போல நகரும் திங்கள், பாரொத்த சேய் – நிலத்தைப் போன்ற செவ்வாய், நேரொத்த வெள்ளி – திருத்தமான, நேர்த்தியான வெள்ளி, உத்தரம் – வடக்கு, பானுநாள் – ஞாயிறு, குடக்கு – மேற்கு


Also published on Medium.