வலி!

வலியினால் ஆன பயன் பலம் பெறுதல்
வலி தாங்கினால் சிந்தை ஒருமைப் படலாம் 
வலி தாங்குதல் ஒரு யோகப் பயிற்சி
வலி வாங்கினால் அதுவே ஒரு சுகம்
கூடலில் கூட அப்படித் தானே!